نسخه شماره 2360 - 1389/03/02 -

 مرد 53 ساله در دادگاه مدعي شد:
 تنبيه بدني، بهترين راه ساکت کردن همسر و فرزندان 

زني در حضور قاضي دادگاه مدعي شد که شوهرش او و فرزندانش را با خط کش آهني مي زند و کف دستان او و فرزندانش پر از ترک و خون شده است. به گزارش فارس، زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواستي را به قاضي يکي از شعب ارائه کرد.  اين زن 40 ساله در حضور قاضي شعبه 254 اين مجتمع مدعي شد که شوهرش به شدت او را کتک مي زند و او از اين موضوع عاصي شده است.  وي ادامه داد: شوهرم بازنشسته است و زماني که با من دعوا مي کند با خط کش آهني اين قدر به دستانم مي زند که دستانم خون آلود مي شود. مرد 53 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: تنبيه بدني بهترين راه براي ساکت کردن همسرم است و اين موضوع باعث مي شود که من بعد از کتک زدن او راهي براي عذرخواهي داشته باشم. وي عنوان کرد: من در حال حاضر بازنشسته ام و خرج زندگي مان را از حقوق بازنشستگي خود تامين مي کنم.
زن در حضور قاضي تصريح کرد: داراي 2 فرزند دختر 20 و 17 ساله هستيم که هر 2 زماني که پدرشان را عصباني مي کنند،  شوهرم آنها را با همان خط کش آهني کتک مي زند. وي ادامه داد: شوهرم تصور مي  کند که ما شاگرد و دانش آموز او هستيم و بعد از اين همه سال هنوز تفاوت زندگي و مدرسه را درک نکرده است. زن بيان کرد: من از همان ابتدا با موضوع کتک زدن دانش آموزان توسط شوهرم ناراضي بودم و هر روز به او تذکر مي دادم ولي حالا او اين موضوع را به خانه کشانده و ما را مانند دانش آموزان گذشته اش کتک مي زند و به اين موضوع اعتياد پيدا کرده است. مرد گفت: من قرص و دارو آرامبخش استفاده مي کنم که شايد بتوانم همسر و فرزندانم را کتک نزنم ولي با وجود مصرف دارو، زماني که عصباني مي شوم، بي اختيار خانواده ام را کتک مي زنم. زن در حضور قاضي اين شعبه بيان کرد: خط کش آهنين شوهرم مثل اسطوره اي پر قدرت در گوشه اي از زندگيمان حضور مداوم دارد و بارها دستان من و فرزندانم را زخمي کرده است و ما جرات نداريم به آن دست بزنيم. وي ادامه داد: خواهش مي کنم من و دخترانم را از دست شوهرم نجات دهيد; شوهرم اگر مرا مي زند من عادت کرده ام و باز مي توانم با اين موضوع کنار بيايم ولي زيبايي دستان دخترانم را شوهرم با اين کار از بين مي برد. مرد افزود: من عهد مي بندم که با خوردن داروهاي بيشتر اين موضوع را کم کم ترک کنم. زن گفت: من طلاق مي خواهم و نمي توانم ديگر فرصتي به او بدهم. قاضي رسيدگي کننده به اين پرونده، مرد را محکوم به ديه کرد و همچنين به مرد و زن فرصتي دوباره براي زندگي در کنار يکديگر داد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان